Политика за поверителност

Политика за поверителност

I. Предмет

Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“, е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ТЕЛЕПОЛ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик

обхващащ 2 основни сценария, когато обработваме ваша информация:

  • Чрез нашето мобилно приложение (СМАРТ СОТ) – за краткост наричано Мобилно приложение;
  • Уеб или настолни приложения (наричаме ги наши Продукти или Услуги) от посетители на нашата страницата: https://smartsot.com – за краткост наричана Интернет страница.

, и всеки един от ползвателите и, наричани по-долу за краткост „Ползвател“, на Мобилното приложение и „Ползвател“, на Интернет страницата.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:

1. Наименование: ТЕЛЕПОЛ ЕООД, ЕИК 837037876

2. Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, п.к. 9700, ул. Университетска 13.

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Шумен, бул. Ришки проход № 193.

4. Данни за кореспонденция: гр. Шумен, бул. Ришки проход № 193, електронна поща: office@smartsot.com.

5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

6. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG837037876.

III. Лични данни, които обработваме

Информация за вас (като име, фамилия, имейл, телефонен номер).
Уникални идентификатори за нашите Услуги (като вашето потребителско име и парола).
Уникални идентификатори на потребителите, които сте свързали с продукта, като потребителско име, ролята на потребителя, неговия/нейния имейл адрес;
Данни, базирани на местоположението, за да ви предоставят напомняния да активирате/дезактивирате системата, ако активирате функцията Geofence в нашето приложение.
За потребители на СМАРТ СОТ приложението – нотификации за възникнали събития на техните обекти.
Информация за използването от ваша страна на нашите продукти и услуги (като заявки от приложение към нашия сървър).
Ако посетите нашия уебсайт , ние може да обработваме:

Информацията, която предоставяте при попълване на формулярите, която може да съдържа вашите лични данни и данни за контакт.
Вашият IP адрес, за да определите държавата на вашето местоположение.

IV. Защо се нуждаем от вашите данни?

Ако сте споделили регистрационни файлове за операции от приложението си, в случай че имате някакъв проблем, ние ще ги обработим, за да разрешим техническия ви проблем и да подобрим нашите продукти и услуги. Ние ги обработваме въз основа на нашия законен интерес, за да направим нашите пазарни предложения по-конкурентни.

Ето няколко примера за това как използваме вашите данни .

За администриране на вашия акаунт и архивиране на вашите данни.
За да ви изпраща известия чрез приложението СМАРТ СОТ. Не забравяйте, че винаги можете да управлявате предпочитанията си за известия в менюто на мобилното приложение.
За да отговорим на вашите въпроси и притеснения и да предоставим поддръжка на клиенти.

IV. За колко време ни трябва?

Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез

  • изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@smartsot.com;
  • чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 193.

V. Вашите данни ще бъдат ли споделени?

Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

V. Колко сигурни са вашите данни?

Ние приемаме сериозно киберсигурността и сме въвели организационни и технически мерки, подходящи за рисковете. Някои методи за сигурност, които използваме, включват защитни стени, криптиране на данни и контрол на разрешението за достъп до информация.

Ние защитаваме вашата информация чрез уникално потребителско име и парола и защитаваме определени чувствителни комуникации с нашите продукти или услуги чрез удостоверяване на сървъра и сигурни връзки.

Освен това вземаме допълнителни предпазни мерки, когато отговаряме на вашите заявки за достъп, като проверяваме самоличността ви като наш потребител, тъй като не искаме вашите данни да се споделят с неоторизирани лица. Не забравяйте обаче, че има ситуации, в които вашата самоличност или лични устройства могат да бъдат откраднати, така че не се колебайте да се свържете с нас в такива случаи.

VI. Какви са вашите права?

Ето списъка с права, с които разполагате:

Правото да бъдеш информиран
Право на достъп
Право на поправка
Право на изтриване
Право на ограничаване на обработката
Право на преносимост на данните
Право на възражение
Право да не бъде обект на автоматизирано вземане на решения и профилиране
Право да оттеглите вашето съгласие
Право да подадете жалба до надзорен орган на държавата, в която живеете или работите
Ако се интересувате как да приложите тези права и какво означават в подробности, предлагаме ви да прочетете този полезен ресурс .

VII. Защита на личните данни

Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата и Мобилното приложбение, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни с рег.№ ………………..

(5) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на https://smartsot.com/cookies-policy/, с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.

Чл. 5. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на https://smartsot.com/terms-of-use/.

preloader