За клиенти

Предлагането на СМАРТ СОТ услуги става възможно благодарение на ИРИС – презентирана на гилдията в охранителната дейност на СЕКЮРИТИ ЕКСПО през 2014 година. СМАРТ СОТ, заедно с МОЯТ СМАРТ СОТ, е единствената по рода си услуга на пазара, работеща на принципа на прозрачността и доказуемостта на действията по охраната на обекти. Във всяко свое решение и дейност, във всяко търговско предложение към клиентите и доставчиците си, СМАРТ СОТ се води от разбирането за прозрачен бизнес, за честни, открити и доказуеми отношения със служители, клиенти и партньори. Повече информация за фирмите предлагащи СМАРТ СОТ услуги можете да намерите в секцията ни Партньори.

СМАРТ СОТ

Предлагането на  услуги става възможно благодарение на ИРИС – презентирана на гилдията в охранителната дейност на СЕКЮРИТИ ЕКСПО през 2014 година.

СМАРТ СОТ, заедно с МОЯТ СМАРТ СОТ, е единствената по рода си услуга на пазара, работеща на принципа на прозрачността и доказуемостта на действията по охраната на обекти.

Във всяко свое решение и дейност, във всяко търговско предложение към клиентите и доставчиците си, СМАРТ СОТ се води от разбирането за прозрачен бизнес, за честни, открити и доказуеми отношения със служители, клиенти и партньори.

Повече информация за фирмите предлагащи СМАРТ СОТ услуги можете да намерите в секцията ни Партньори.

Kate White, The flu
СМАРТ СОТ
СМАРТ СОТ е утвърдил се стандарт в охранителната дейност, определящ изискванията и отправящ конкретни препоръки към прилаганите методики и процедури за охрана, към системите за сигурност и предлаганите услугите. СМАРТ СОТ улеснява дейност чрез съгласуваност, подобрена комуникация между звената и пълна оперативна съвместимост. Това носи множество ползи както бизнеса, а така също и за крайните потребители по отношение на намаляване на разходите, повишаване на производителността и подобряване на безопасността. СМАРТ СОТ стандарта е разработен и дефиниран след обстойно проучване на работния процес, прилагане на научни методи, обмяна на знания и постигнат консенсус между технически експерти и заинтересовани страни – включително представители на бизнеса, потребителски организации, научни сътрудници и други.

  • В стандарта са описани правила които следва да се прилагат, указания или характеристики за дейностите, както и очакваните резултати за постигане на оптимален ред в дейността.
  • Включват изисквания и/или препоръки по отношение на дейности, системи, процеси или услуги.
  • Описва методите за внедряване и изпитване, както и установява обща терминология в рамките на дейността по охрана.
  • Дефинира общи политики по различни въпроси, както и задължения по прилагането му на национално ниво. Това му дава статут на национален стандарт и го налага над останалите еднолично определени фирмени стандарти.

Налагането на стандарта СМАРТ СОТ е доброволно за фирмите в охранителната дейност, което означава, че няма автоматично правно задължение да се прилага. Но задължава и гарантира, че всички фирми които предлагат СМАРТ СОТ услуги ще спазват стриктно описаните правила.

Получавате
  • Най-модерните технологии в сферата на сигурността, определящи високо качество и надеждност на предлаганите услуги.
  • Гарантирана реакция с тръгване на автопатрула до 30 секунди след получаване на сигнала за аларма.
  • Пълен архив на всички посещения на обекта с възможност за проследяване на маршрути и времена.
  • Електронен документооборот и безкасови плащания.
  • Клиентски виртуален офис МОЯТ СМАРТ СОТ осигурява пряк, онлайн достъп и дава справки от информационните масиви на охраняващата Ви фирма – оперативна, техническа, финансова и друга информация и данни за обектите.
  • Мобилно приложение с което сами управлявате достъпа и нотификациите от вашите обекти. 

Leave a Comment

preloader