СМАРТ СОТ

Какво е СМАРТ СОТ

СМАРТ СОТ е утвърдил се стандарт в охранителната дейност, определящ изискванията и отправящ конкретни препоръки към прилаганите методики и процедури за охрана, към системите за сигурност и предлаганите услугите. СМАРТ СОТ улеснява дейност чрез съгласуваност, подобрена комуникация между звената и пълна оперативна съвместимост. Това носи множество ползи както бизнеса, а така също и за крайните потребители по отношение на намаляване на разходите, повишаване на производителността и подобряване на безопасността.СМАРТ СОТ стандарта е разработен и дефиниран след обстойно проучване на работния процес, прилагане на научни методи, обмяна на знания и постигнат консенсус между технически експерти и заинтересовани страни – включително представители на бизнеса, потребителски организации, научни сътрудници и други.

  • В стандарта са описани правила които следва да се прилагат, указания или характеристики за дейностите, както и очакваните резултати за постигане на оптимален ред в дейността.
  • Включват изисквания и/или препоръки по отношение на дейности, системи, процеси или услуги.
  • Описва методите за внедряване и изпитване, както и установява обща терминология в рамките на дейността по охрана.
  • Дефинира общи политики по различни въпроси, както и задължения по прилагането му на национално ниво. Това му дава статут на национален стандарт и го налага над останалите еднолично определени фирмени стандарти.

Налагането на стандарта СМАРТ СОТ е доброволно за фирмите в охранителната дейност, което означава, че няма автоматично правно задължение да се прилага. Но задължава и гарантира, че всички фирми които предлагат СМАРТ СОТ услуги ще спазват стриктно описаните правила.

Предимства за партньорите
Разнообразяване

Можем да ви помогнем да разнообразите бизнеса си, като се възползвате от възможностите за разширяване към нови пазари.

Сътрудничество
Разширяване
Спечелване
Оптимизиране

Предлагаме партньорство на всички предприемачи, които създават охранителни услуги, защото сме убедени, че има нужда от утвърдени работни стандарти и съвременни технологични решения в охранителната дейност. Ние имаме и двете и искаме да ги споделим с Вас. Знаем, че в бизнеса “лоялна конкуренция” и “честна игра” не са празни фрази и сме готови да споделим дългогодишния си опит. Нашата цел е да създаваме възможности, а не прегради. Да създаваме устойчиво развитие, от което да печелят всички клиенти. Да бъдем прозрачни и нашите действия да са доказуеми, а не подлагани на съмнения. Да направим услугите, които заедно ще предоставяме предпочитани и желани от клиентите.

Екипа на СМАРТ СОТ
Предложения с висока стойност

Leave a Comment

preloader